Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Oproep steun aan sport als gevolg van corona-crisis

Adviesraad voor Sport roept gemeente op sport te steunen 

Binnen twee weken staat onze wereld, onze stad, ons leven op de kop. De corona-crisis raakt alle Hagenaars en heeft impact op vele sectoren, óók op de sport in onze stad. Voor iedereen in de hele sportsector zijn de verbonden maatregelen voelbaar: voor sporters, de clubs en sportaanbieders. 

Op maandag 30 maart spraken onze voorzitter en Pjer Wijsman namens de Adviesraad voor Sport met wethouder Hilbert Bredemeijer over de gevolgen van de crisis voor de Haagse sport. Aanleiding is een brief die de wethouder op 26 maart jl. heeft verstuurd aan alle Haagse sportverenigingen. 

De eerste signalen, die wij van sportverenigingen ontvangen, zijn verontrustend. Door het gesprek te voeren met de wethouder wil de Adviesraad voor Sport mee denken om de sport in onze stad te steunen. Mogelijke ondersteuningsmaatregelen die zijn aangereikt, lees je terug in onze volledig reactie of in het kort hierna:

- sportverenigingen vrijstellen van huurverplichtingen per direct, totdat ze weer gebruikt mogen worden;
- huurverplichtingen van 
sportaanbieders (onder andere sportscholen, boks- en vechtscholen, dansstudio’s, zwemscholen) voor gemeentelijke sportaccommodaties per direct opschorten, totdat ze weer gebruikt mogen worden; 
- maatwerk bieden aan die clubs waar de (financiële) druk het hoogst is;
vrijstelling te realiseren voor sportaanbieders, die accommodaties huren van derden, zoals vastgoedpartijen en exploitatiestichtingen; 
- sportverenigingen en sportaanbieders (tijdelijk) uitstel van lokale belastingen en heffingen aanbieden;
- ervoor zorgen dat verenigingen (die ook steeds vaker als werkgever optreden), aanspraak kunnen maken op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW);
- ondersteuning bieden hoe zzp’ers in de Haagse sport aanspraak kunnen maken op de noodvoorzieningen;
subsidies voor sportevenementen, die geen doorgang kunnen vinden, toch uitbetalen, indien door de organisatie al kosten zijn gemaakt;
- op nationaal niveau aansturen op brede interpretatie van het door NOC*NSF bepleite noodfonds voor de sport
- bekijken of en hoe vrijgevallen middelen uit gemeentelijke sportprogramma’s, die (voorlopig) vervallen, kunnen worden ingezet om de Haagse sportinfrastructuur te ondersteunen;
- stel scenario’s op voor de fase na de crisis, om de Haagse sportinfrastructuur voor te bereiden hoe deze gefaseerd weer in gebruik kan worden genomen.

De Adviesraad voor Sport benadrukt dat openheid en communicatie met de sportverenigingen en andere sportaanbieders essentieel is in deze onzekere tijd. Start per direct de communicatie op om alle Haagse sportverenigingen en andere sportaanbieders actief te informeren over de landelijke en lokale maatregelen en hoe zij daar gebruik van kunnen maken. Open een loket waar alle sportaanbieders en verenigingen zich kunnen melden met vragen en waar maatwerk, advies en ondersteuning wordt geboden. Faciliteer vragen van verenigingen ook buiten de geijkte kantoortijden. Verenigingen stellen het op prijs als er openheid en eenduidigheid; ook zij begrijpen dat er niet direct een antwoord voorhanden is, maar wees open en geef aan wanneer zij wel een antwoord kunnen verwachten. Behandel en ondersteun alle verenigingen op dezelfde wijze.


 

Resultaat gesprek op 30 maart 2020de wethouder heeft laten weten dat de facturatie van de huur gecontinueerd blijft. Dit is een generieke maatregel die is afgesproken in het college van B&W en die geldt voor alle organisaties (ondernemers, stichtingen, verenigingen) in onze stad. Clubs die in betalingsproblemen komen, gaan in gesprek met de gemeente en daarop volgt uitstel van betaling.  De communicatie over de diverse regelingen die m.n. sportaanbieders treffen worden uitgebreid toegelicht in een nieuwe brief die op vrijdag 3 april richting de clubs wordt gestuurd. Er is toegezegd dat de Adviesraad voor Sport een kopie van deze brief ontvangt.

De Adviesraad voor Sport blijft met regelmaat in gesprek met de wethouder over de wijze waarop de sport in Den Haag het beste ondersteund kan worden. Het vrijstellen/uitstellen van de huur voor sportverenigingen blijft bovenaan ons lijstje staan.

TERUG