Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Advies: Parkeerregeling sportverenigingen (2015)

Door de uitbreiding van het betaald parkeren in meerdere wijken in de stad werden in de periode 2010-2014 vanuit de sport voor het eerst bezwaren tegen betaald parkeren rond sportcomplexen naar voren gebracht. Het coalitieakkoord 2014-2018 pleitte voor meer aandacht voor het parkeerbeleid en met name de specifieke positie van (sport)verenigingen hierin. Het college leek bereid te zijn te zoeken naar oplossingen. De adviesraad werd gevraagd hiervoor suggesties aan te dragen. Uiteindelijk leidde dit in 2016 tot een regeling voor verenigingen waarbij een urensaldo beschikbaar wordt gesteld. In 2018 is de regeling geëvalueerd. Op een enkele uitzondering na, zijn de verenigingen tevreden over de regeling. Het college van B&W heeft tevens toegezegd dat de regeling wordt verruimd, onder andere voor niet-sportbond geregistreerde leden bij clubs. 

Het proces rond het betaald parkeren in vogelvlucht
In 2014 bereikte ons de eerste signalen dat het betaald parkeren voor sommige verenigingen een (financieel) knelpunt leek te worden. Het betaald parkeren rond een accommodatie zonder eigen parkeervoorzieningen leidt immers tot hogere kosten voor leden, ouders, vrijwilligers en sporttechnisch kader dat niet uit de buurt afkomstig is. Hetzelfde geldt ook voor bezoekende teams en hun supporters. Dit kan al snel oplopen tot honderden euro’s per seizoen.

De sportadviesraad liet het college van B&W weten: een groot aantal mensen kan de extra parkeerkosten niet opbrengen. Hierdoor zullen ouders en leden afhaken en mensen minder lang van de kantine gebruik maken. Dit kan direct van invloed zijn op de kantineomzet en dus op de financiële mogelijkheden van de club. Ook liet de sportadviesraad weten, dat het betaald parkeren invloed heeft op de ‘nevenactiviteiten’ van de club. De bredere maatschappelijke functie komt hierdoor onder druk te staan. In optiek van de adviesraad ontstaat zo een ongelijkheid tussen sportcomplexen waar wel betaald parkeren geldt en complexen waar dit (nog) niet aan de orde is.

Advies
Begin 2015 heeft de Adviesraad voor Sport diverse suggesties gedaan en de gemeente voorgesteld om te werken naar een parkeerregeling, die tegemoet komt aan de bezwaren van de sportverenigingen. Ook is voorgesteld de besturen van sportverenigingen te stimuleren om hun leden gebruik te laten maken van alternatieve vervoermiddelen, waaronder carpooling. Beide adviezen zijn toegevoegd als download.

Oplossing
De gemeente koos uiteindelijk voor een oplossingsrichting in de vorm van een beschikbaar gesteld urensaldo voor verenigingen. In eerste instantie in de vorm van een pilot. De adviesraad constateerde dat er in de stad grote verschillen zijn tussen de parkeerregimes rond sportparken, variërend van 10.00 tot 24.00 uur en van 18.00 tot 24.00 uur. In dat kader deed de adviesraad een verzoek om nogmaals te kijken naar het aantal beschikbaar te stellen uren, omdat het voorstel onvoldoende zou inspelen op de parkeerbehoefte. Ook pleitte de adviesraad voor een gefundeerde evaluatie van de pilot door vooraf concrete doelstellingen te formuleren.

Evaluatie parkeerregeling sportverenigingen
Medio 2017 is er een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de parkeerregeling voor sportverenigingen. Hierbij zijn ook de bevindingen van de adviesraad betrokken. Algemene conclusie is dat in het algemeen de verenigingen tevreden zijn met de huidige regeling. Wel heeft de Adviesraad signalen opgevangen over de ledenregistratie. Veel sportverenigingen hebben meer leden dan officieel bij de bond zijn gemeld. Denk aan sociëteitsleden, vrijwilligers, ereleden, etc. Een suggestie daartoe is om de parkeerregeling niet te koppelen aan het ledenaantal ingeschreven bij de sportbond, maar als uitgangspunt te nemen dat de vereniging is aangesloten bij NOC*NSF.

Aanpassing parkeerregeling 2018
Naar aanleiding van de evaluatie wordt de parkeerregeling voor sportverenigingen verruimd voor verenigingen die zijn aangesloten bij aspirant-leden en geassocieerden leden van NOC*NSF. Dit zijn organisaties zonder winstoogmerk, die zich richten op het terrein van sport en lichamelijke oefening.

TERUG