Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

Reactie op begroting sport 2020

Traditiegetrouw geeft de Adviesraad voor Sport commentaar op de gemeentelijke begroting via de wethouder sport en de leden van de commissie Samenleving met sport in de portfeuille.

In het kort: de begroting 2020-2023 laat aandacht zien voor sport en naast de uitbreiding van de buurtsportcoaches, is er eenmalig 12 mln. euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van de Haagse sportaccommodaties. Een passende maatregel, die aansluit bij de maatschappelijke urgentie om ook de sportsector toekomstbestendig te maken.

Desondanks verrast het de Sportadviesraad dat, voor het eerst sinds lange tijd, op de begrotingsomvang voor de sport vanaf 2021 structureel met 1,5 mln. euro moet worden bezuinigd. Dat lijkt wellicht weinig in een tijdperk waarin sprake is van forse bezuinigingen. Dat neemt niet weg, dat de stad blijft groeien, de druk op sportvoorzieningen toeneemt en de gemeente 100% sportparticipatie ambieert. Eveneens rijst de vraag hoeveel van de totale sportbegroting daadwerkelijk overblijft voor het uitvoeren van de (nieuwe) doelstellingen uit het coalitieakkoord 'Samen voor de Stad 2019-2023. Met al deze ontwikkelingen vraagt de aanpak eerder een groter bestedingsvolume dan een structureel kleiner budget.

De begroting mag in onze optiek niet voorbij gaan aan de intrinsieke waarde van sport. De Sportadviesraad vraagt expliciet aandacht voor alle mensen, organisaties en instellingen, die iedere dag weer zorgen dat heel veel Hagenaars regelmatig in beweging komen, elkaar ontmoeten en genieten van het plezier dat  bewegen en sport met zich meebrengt. Vanwege al die positieve effecten zou er niet op sport bezuinigd moeten worden. Wij beschouwen het dan ook als onze taak om aandacht te vragen voor het treffen van andere keuzes en de voorgestelde bezuinigingen op de sportbegroting om te buigen. Bijvoorbeeld door het inzetten van middelen uit programma’s voor Welzijn, Jeugd en Integratie, maar ook uit Onderwijs, Buitenruimte, Zorg, Gezondheid en Economie. Dan worden er naast de sportieve doelstellingen ook bijdragen geleverd aan een betere gezondheid, actievere jeugd, integratie, aanpak van eenzaamheid, vitale ouderen, sociale binding én organisatiekracht.

TERUG