Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

3 april - Reactie AvS op brief aan sportverenigingen

De gemeente informeert bestuurders van clubs 

Op vrijdag 3 april ontvingen de sportverenigingen bijgaande brief van wethouder sport, Hilbert Bredemeijer.

Op maandag 6 april heeft het bestuur van de Adviesraad voor Sport opnieuw (telefonisch) gesproken met de wethouder over de impact van de crisis voor de Haagse verenigingen. In dat gesprek is het volgende aan de orde gekomen:

De voorzitter heeft een positieve reactie overgebracht naar de wethouder naar aanleiding van de brief aan clubbestuurders die duidelijk, ondersteunend en concreet is en waarin is aangekondigd dat de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voorlopig is opgeschort. Daarna heeft de AvS twee suggesties gedaan:

1. Nu de termijn is opgeschort om de huur van de sportaccommodaties te betalen, pleit de Adviesraad voor Sport om met elkaar in gesprek te gaan over het afstellen van de huur voor sportverenigingen. De Adviesraad is op de hoogte dat de gemeente voor alle organisaties (ondernemers, stichtingen, verenigingen) één standpunt hanteert: namelijk alle partijen komen, daar waar mogelijk, hun verplichtingen (o.a. huur) na. De AvS is van mening dat verenigingen een uitzonderingspositie hebben, als het gaat om het innen van huur of gemeentelijke belastingen. Verenigingen draaien op vrijwilligers. Er zit geen verdienmodel achter, daardoor zijn de clubs kwetsbaar. Het is van belang om de sector vitaal te houden. De AvS pleit ervoor om de huur kwijt te schelden voor de clubs. Hiermee zou de gemeente ook het goede voorbeeld afgeven aan eigenaren van vastgoed. Voor de financiële schade die dit de gemeente oplevert, kan makkelijker een beroep gedaan worden op een fonds die het rijk heeft ingesteld, dan dat elke individuele (vrijwilligers) sportclub dit kan.

De wethouder laat weten dat met elkaar moet worden gekeken hoe dit financieel op te lossen. Door de huur nu op te schorten, krijgen zowel gemeente als clubs de tijd om hierover samen na te denken. Veel verenigingen hebben zelfs hun huur opgezegd. Ook dit brengt onzekerheden met zich mee, met name over hoe dit verder op te pakken als de sport op termijn weer start. Vooralsnog is het uitgangspunt dat er maatwerk dient plaats te vinden voor clubs die financieel in moeilijkheden raken.

2. Communicatie: eenduidig en open communiceren in deze fase is cruciaal. Eén sportloket (éen aanspreekpunt) is in de ogen van de AvS dé manier om voor clubs bereikbaar te zijn. Ook een lijst met veelgestelde vragen over de crisis en de gevolgen ervan voor de club beschikbaar stellen (bijvoorbeeld op een website), kan helpen om verenigingen eenduidig te beantwoorden. Tot slot adviseert de AvS aan de gemeente om in ieder geval een ontvangstbevestiging van brief en/of mail te versturen, met daarin een termijn waarop een antwoord mag worden verwacht. Bij de AvS zijn diverse meldingen binnengekomen dat een reactie is uitgebleven nadat clubs zich eind maart hebben gemeld naar aanleiding van de brief die naar hen is verstuurd op 25 maart jl.

De wethouder laat weten dat er een aparte site voor de sport wordt toegevoegd aan de gemeentelijke site. Hierop staat alle informatie die ook in de brief van 3 april jl. is vermeld. Deze is inmiddels beschikbaar via denhaag.nl/sport.

In vervolg op de suggestie die door de AvS is gedaan in het gesprek op 30 maart jl. stelt wethouder Bredemeijer voor om een taskfore-sport-na-corona op te starten met enkele vertegenwoordigers uit de sport. De AvS wordt gevraagd namen van clubbestuurders aan te reiken die hierin een bijdrage kunnen leveren. De taskforce buigt zich over de financieel-economische gevolgen voor de clubs en de sociaal-sportieve maatregelen voor als de sportverenigingen en -parken weer open worden gesteld. Het streven is dat de taskforce met regelmaat bijeen komt. De AvS heeft enkele clubbestuurders (en/of leden van de AvS) voorgesteld.

Tevens is afgesproken dat Den Haag aansluit bij het landelijk onderzoek dat door het bureau Mulier Instituut wordt uitgevoerd. Die onderzoeken de impact van de coronamaatregelen op de sportverenigingen. Het gaat om financiële impact, de mate waarin verenigingen gebruik (gaan) maken van de noodmaatregelen, de behoefte aan ondersteuning, impact op ledenbehoud/aanwas, veerkracht van de vereniging, restitutie van contributie, aanbod van alternatieve beweegactiviteiten. De informatie die hieruit volgt wordt door VSG, NOC*NSF, VWS en gemeenten gebruikt om oplossingen samen te stellen om de sport (weer) op de kaart te krijgen.

De Adviesraad voor Sport blijft in gesprek met het stadsbestuur over de gevolgen van en steunmaatregelen voor de sport in Den Haag.

TERUG