Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op

Mail ons

23 april - brief aan sportverenigingen nav nieuwe maatregelen Rijk

De gemeente informeert bestuurders van Haagse sportclubs over nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft op 21 april aangekondigd dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april onder begeleiding buiten met elkaar mogen sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daarbij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld. Ook de kleedkamers en kantines bij buitensportaccommodaties blijven dicht. 
Op donderdag 23 april ontvingen de sportverenigingen van wethouder sport, Hilbert Bredemeijer, een brief om de eerste vragen van de Haagse sportverenigingen te beantwoorden. 


Dit is een samenvatting:

 • - De buitensportparken gaan onder voorwaarden vanaf 29 april open. Dit gebeurt op basis van de volgende stappen:

  1. Vanuit de VSG volgt een protocol voor gemeenten hoe zij invulling moeten geven aan het kabinetsbesluit. Wij informeren u over de gebruiksvoorwaarden van de sportparken. Die moet u gebruiken voor uw plan.
  2. Sportbonden maken protocollen voor verenigingen over hoe het aanbieden van activiteiten vorm kan krijgen. Deze verfijnt u naar uw eigen situatie.
  3. U stuurt dit plan naar de gemeente. Die beoordeelt het plan en laat u weten of u kunt starten met het aanbieden van activiteiten.

 • - De kleedkamers en kantines op de buitensportaccommodaties blijven dicht.
 • - Kunstgrasvelden zijn 100% beschikbaar.
 • - Natuurgrasvelden alleen na overleg met de gemeente in verband met onderhoud.
 • - Sporthallen en zwembaden blijven gesloten.
 • - Ouders en andere bezoekers zijn niet toegestaan op de sportparken.
 • - Voor jeugdleden tot en met 12 jaar kunt u activiteiten organiseren.
 • - Voor jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar kunt u activiteiten organiseren mits 1,5 meter afstand is gewaarborgd.
 • - Uw sportbond informeert u nader over wat kan en wat niet kan voor uw betreffende sport.
 • - Ik roep u op mee te werken aan activiteiten van verenigingen waarvan de binnensportaccommodatie nog niet is geopend.
 • - Ik roep u op mee te werken aan sportactiviteiten voor jeugd die geen lid is van een sportvereniging.

De Adviesraad voor Sport blijft met regelmaat in gesprek met de wethouder over de wijze waarop de sport in Den Haag het beste ondersteund kan worden. Het vrijstellen van de huur voor sportverenigingen blijft bovenaan ons lijstje staan alsmede een duidelijke, overzichtbare en snelle communicatie vanuit de gemeente aan de Haagse clubs.

Ter informatie lees je hieronder de volledige brief van de wethouder. 

 
     
 

23 april 2020

Beste sportvrienden,

Waar we normaal gesproken nu met z’n allen uitkijken naar het voorjaar, ziet deze periode er dit jaar totaal anders uit. Tot voor kort waren er plannen voor toernooien, voor kampen, voor kampioensfeesten, voor selectiewedstrijden, voor de afronding van het seizoen of voor jubileumfeesten. Inmiddels zijn veel van deze voornemens voorlopig van de baan. Dat is soms flink slikken, hoezeer we de kabinetsmaatregelen ook nodig achten om samen het coronavirus te controleren.

De nieuwe werkelijkheid noopt ons tot anders werken, anders sporten en zelfs tot anders leven in de anderhalve meter-samenleving. Dat geldt ook voor u als sportvereniging of huurder van de Haagse sportaccommodaties. Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag, werd duidelijk dat er vanaf 29 april voorzichtig wat meer ruimte komt. Ruimte voor kinderen en jongeren die hun sport en spel zo hebben gemist. Zo kunnen we langzaam maar zeker weer kleine stapjes zetten. Daarin speelt u een belangrijke rol.

Vanaf 29 april a.s. krijgen kinderen en jongeren namelijk weer meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (het betreft geen officiële wedstrijden). Ook al zijn de exacte voorwaarden nog niet bekend en zal daar ongetwijfeld wel enige beperking extra komen, ben ik toch verheugd dat onze jeugd hierdoor op enige manier weer kan gaan bewegen. Dat is belangrijk voor hun gezondheid en de omgang met leeftijdsgenootjes. Een belangrijke uitlaatklep in deze ingrijpende tijden. Ook ben ik blij voor alle verenigingen die, voor de genoemde doelgroepen, weer verenigingsactiviteiten kunnen opstarten. Dit is waar jullie voor bestaan, zo zijn jullie op z’n best.

Tegelijkertijd realiseer ik mij dat dit voorlopig alleen geldt voor sporten in de buitenlucht. De zwembaden en sporthallen blijven, tot het kabinet anders besluit, gesloten. Ik kan mij dan ook voorstellen dat het voor deze sporters een teleurstelling is nog niet hun geliefde sport te kunnen beoefenen. Juist daarom daag ik alle verenigingen uit na te denken over hoe u gezamenlijk of in overleg buitenactiviteiten kunt organiseren voor de jeugd. Wij ondersteunen en faciliteren u hier graag bij. Zoek contact met verenigingen bij u in de buurt. Mocht u niet verder komen, neem dan contact op met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.

Naast de ruimte die wordt geboden voor kinderen en jongeren is er ook een versoepeling voor de topsport. Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties (ook binnen) de training gaan hervatten, waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden. Het NOC*NSF en de sportbonden zijn hier momenteel protocollen voor aan het opstellen. Het gaat hierbij om de nationale topsportprogramma’s die verbonden zijn aan het NOC*NSF en dus niet om topsportselecties van sportverenigingen. 

Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop u er in deze periode het beste van probeert te maken en allerlei creatieve initiatieven bent gestart om uw leden in beweging te houden, inkomsten te genereren, maar ook om maatschappelijk een steentje bij te blijven dragen. Zo heeft de jeugd van SV Loosduinen samen met lokale ondernemers pakketten met leuke attenties naar ouderen in de verzorgingshuizen in Loosduinen gebracht. Kunnen leden van korfbalvereniging GKV een artikel uit de kantinevoorraad bestellen en doneren aan gezinnen die worden begeleid door het Leger des Heils. Is Baek Ho Dojang Den Haag gestart met online lessen Koreaanse zwaardkunst. En biedt korfbalvereniging Die Haghe hun leden de mogelijkheid thuis te oefenen met korfballen door korfbalpalen en -ballen uit te lenen.

Dit is slechts een greep uit alle initiatieven, maar het toont de grote betrokkenheid en weerbaarheid van sportverenigingen. Deze nieuwe fase vraagt, met alle beperkingen die nog steeds gelden, opnieuw om veel creativiteit en inzet. Kinderen en jongeren snakken ernaar hun clubs, coaches en trainingsmaatjes weer te zien. Dat zal voor u af en toe flink puzzelen worden, maar ik zie dat u alles op alles zet voor uw leden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat u ook hier opnieuw vindingrijk mee om zult gaan.

Uiteraard leven er ook veel vragen. Hoe lang gaat deze situatie zo door? En wat betekent dit in de praktijk? Laten we elkaar blijven opzoeken. Deel uw zorgen. Want natuurlijk lopen we nog tegen knelpunten aan. Dag voor dag passen we ons aan aan de nieuwe werkelijkheid en bekijken we wat nodig is. De impact van de coronacrisis blijft onverminderd groot. Het motto is en blijft: hou vol, samen kunnen we dit aan.

Hieronder staat een aantal praktische uitgangspunten en mogelijkheden die u de komende weken op weg kunnen helpen om deze nieuwe fase vorm te geven. Ik hoop u daarmee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en wens u opnieuw sterkte en steun toe in deze gekke en soms moeilijke tijd. Nadrukkelijk wil ik nog aangeven dat het Rijk en de sportbonden komende dagen met nadere regelgeving zullen komen, wat mogelijk extra aanpassing zal betekenen. Hierover zal ik u dan snel informeren.

Met vriendelijke groet,

Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte

Stand van zaken 23 april 2020

De organisatie van activiteiten

Het NOC*NSF heeft op basis van de richtlijnen van het RIVM samen met meer dan 40 sportbonden één protocol opgesteld. De sportbonden werken dit vervolgens uit tot gedetailleerde protocollen voor de accommodatie, de trainers/begeleiders en de sporters. Aan de hand van deze protocollen kunt u binnen uw sporttak activiteiten gaan organiseren. De sportbonden zullen de bij hun aangesloten verenigingen informeren. Dit is voor u belangrijk, omdat hier de mogelijkheden en onmogelijkheden zullen worden aangegeven van de te organiseren activiteiten

De buitensportparken

In Den Haag hebben wij rond de 80 buitensportparken waar het verenigingsleven sport. Per doelgroep, zoals deze door het kabinet zijn benoemd, geven wij hieronder aan welke faciliteiten de gemeente biedt om de activiteiten uit te voeren en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Let wel: dit is een eerste interpretatie van het kabinetsbesluit. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF stellen op dit moment een protocol voor gemeenten op waarin de uitwerking van het kabinetsbesluit is opgenomen. Dat protocol zullen wij mogelijk moeten vertalen naar nader (Haags) maatwerk. Als dat het geval is, dan wordt u daar spoedig over geïnformeerd.

Kinderen tot en met 12 jaar, die onder begeleiding samen buiten kunnen sporten.

De gemeente stelt in principe per 29 april de buitensportparken voor u open, maar pas nadat hierover contact met u is geweest en u met ons hebt gedeeld hoe u het voor uw sport geldende protocol hebt verfijnd naar uw situatie. Wij vragen u dit plan in te dienen bij de gemeente, via uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl.
Het gaat om een grote logistieke operatie (80 sportparken) zowel voor gemeente als voor u. Dit moet zorgvuldig gebeuren en dat kost wat tijd. We hopen dat u dat begrijpt. Zoals het er nu naar uit ziet, kunt u in ieder geval gebruik maken van de kunstgrasvelden. Op bijna alle sportparken zijn één of meerdere kunstgrasvelden aanwezig. De verenigingen die hier geen beschikking over hebben, kunnen contact opnemen met verenigingen in de buurt om gezamenlijk activiteiten te ontplooien en/of afspraken te maken over de verdeling van het veld. Mocht u hier niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met uw sportconsulent of via sportsupport@denhaag.nl. Vanwege vervroegd groot onderhoud kunnen de natuurgrasvelden op dit moment alleen in overleg in gebruik worden genomen. U kunt hiervoor contact opnemen met sportverhuur@denhaag.nl.

Verenigingen kunnen activiteiten organiseren zoals trainingen en onderlinge wedstrijdjes conform de  protocollen van de betreffende sportbonden. De kleedkamers en kantines op de buitensportaccommodaties blijven dicht. Daarnaast is het belangrijk dat ouders duidelijk en helder wordt uitgelegd dat zij, conform de kabinetsrichtlijnen, op sportparken niet worden toegelaten. Zij mogen zich ook niet langs de toegangspoorten/wegen verzamelen.

We bekijken ondertussen hoe we de gebruiksregels van het sportpark ook goed zichtbaar kunnen maken voor de gebruikers en hoe we u kunnen ondersteunen bij de aanpassingen aan het sportpark die voortkomen uit de uitwerking van de protocollen. Verder willen u zoveel mogelijk ondersteunen door de inzet van sportcoördinatoren. Zij kunnen u helpen bij de opstart van de activiteiten voor de eigen jeugdleden, maar ook niet-leden (jeugd). Kunt u deze hulp gebruiken en heeft uw vereniging nog geen eigen sportcoördinator? Dien dan een verzoek in bij Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag via info@swsdh.nl.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar, die onder begeleiding buiten kunnen sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Voor deze groep geldt grotendeels hetzelfde als voor de kinderen tot en met 12 jaar. Het handhaven van de 1,5 meter zal voor deze groep waarschijnlijk een grotere uitdaging worden. Om de kabinetsinstructies te volgen, zullen de activiteiten hierop moeten worden aangepast. De sportcoördinatoren kunnen u hierbij ondersteunen.

Aandacht voor niet-leden

Ook vragen wij aandacht voor het gebruik door niet-leden. De avonden en weekenden zijn de reguliere tijden dat u verenigingsactiviteiten heeft, zoals trainingen en wedstrijden. Deze momenten kunt u nu uiteraard gebruiken voor de activiteiten met genoemde doelgroepen (tot en met 12 jaar en tot en met 18 jaar). Wij vragen u om, waar mogelijk, uw activiteiten ook open te stellen voor jongeren die niet lid zijn van uw vereniging. Dit werkt niet alleen positief voor de gezondheid van deze jongeren, maar brengt u mogelijk ook in contact met toekomstige leden. Verder wil ik ook de mogelijkheid bieden de sportvelden overdag om niet open te stellen voor verenigingen.

 
 

 

 

TERUG